ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

Jak poprzez konstruktywne rozwiązania budować współpracę i rozwiązywać trudne sytuacje pracownicze?

CEL SZKOLENIA:

Konflikty mogą się pojawiać między pojedynczymi osobami, ale też między całymi zespołami.

Wiele trudności w pracy zespołowej bierze się z zaburzeń relacji między pracownikami.

Sytuacje konfliktowe mogą bardzo obniżać efektywność zespołu. Ważną umiejętnością jest sprawne i konstruktywne zarządzanie konfliktem oraz budowanie bezkonfliktowej komunikacji w zespole. Podstawowe trzy kroki w zarządzaniu konfliktem, to: właściwe zdefiniowanie konfliktu, zarządzanie nim i jego rozwiązanie.

 

Na warsztatach uczestnicy dowiedzą się jak rozpoznawać źródła konfliktu oraz jak zarządzać konfliktem, by wyciągnąć z niego pozytywy i rozwiązać go w sposób konstruktywny.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Zdobędą praktyczną wiedzę na temat sposobów rozwiązywania konfliktu
Dowiedzą się jakie są źródła i rodzaje konfliktu oraz jak efektywnie nim zarządzać
Zdobędą informacje jak rozmawiać z osobami o różnych stylach komunikacyjnych
Wypracują skuteczne strategie i metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych
Poznają sposobów efektywnej komunikacji interpersonalnej, która pomaga uniknąć konfliktu
Zwiększą kompetencje rozpoznawania postaw w sytuacjach konfliktowych

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Czy m jest konflikt i jego rodzaje
 • Czym jest konflikt ?
 • Jakie mamy rodzaje konfliktów w organizacji?
 • Czy konflikt zawsze jest zjawiskiem negatywnym?
 • Konflikty, o których się nie rozmawia i urastają do dużych problemów-jak je wychwycić?
 • Konstruktywne radzenie sobie z sytuacją konfliktu. Jak wykorzystać pozytywne efekty konfliktów?
2. Źródła i przyczyny konfliktów w zespołach
 • Dlaczego dochodzi do konfliktów-źródła konfliktów: dominacja jednostki, dominacja większości, podmiotowe, a przedmiotowe traktowanie drugiej osoby, postawy, zachowania, doświadczenie, odmienność procesów postrzegania
 • Sposoby reakcji ludzi w sytuacji konfliktu (Dostosowanie, Unikanie, Kompromis, Dominacja, Współpraca)- test wg. T. Kilmanna na style reagowania w konflikcie
 • Bariery w komunikacji, zniekształcenia komunikacyjne
 • Nadmierna emocjonalność
 • Różnice charakterów
 • Jednostki konfliktogenne
 • Różnice w priorytetach i celach, oczekiwaniach
3. Zapobieganie konfliktom - rola efektywnej komunikacji w rozwiązywaniu konfliktów
 • Skuteczna profilaktyka- komunikacja i jej znaczenie w rozwiązywaniu konfliktów
 • Jak nie popełniać błędów komunikacyjnych- podstawowe narzędzia skutecznej komunikacji, siła słowa, język faktów a język emocji.
 • Zasady komunikacji mającej na celu budowanie współpracy- warunki skutecznego porozumiewania się w grupie
 • Metody aktywnego, pogłębionego słuchania- czyli najpierw staram się zrozumieć Ciebie, a następnie wyrażam swoje zdanie.
 • Dopasowanie się do rozmówcy
 • Koncentracja na rozwiązywaniu problemów i sytuacji kryzysowych
 • Model komunikacyjny von Thuna i identyfikacja własnego sposobu odbierania informacji
4. Indywidualny styl komunikacyjny- sposoby efektywnej komunikacji z ludźmi o różnych typach osobowości
 • Autoanaliza: Jak mój styl komunikacji wpływa na zespół?
 • Z czym wiąże się dominacja typu osobowości oraz jaki wpływ ma na komunikację?
 • Sztuka słuchania i analizowania wypowiedzi.
 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji – wybór skutecznej strategii wzmacniającej zespół.
 • Określenie jak skutecznie współpracować z ludźmi reprezentującymi różne typy osobowości.
 • Jak komunikować się z różnymi typami ludzi?
5.Pomiędzy logiką, emocjami a potrzebami –wyciszanie konfliktów
 • Sztuka opanowanie i samokontroli – jak nie rozmawiać pod wpływem emocji
 • Umiejętność zarządzania emocjami w sytuacjach konfliktowych- opanowanie złości, irytacji oraz stresu i niepewności
 • Wzmacnianie dystansu, odporności i kontroli emocjonalnej w trudnych sytuacjach
 • Asertywność w sytuacjach zawodowych: asertywne prawa własne i innych osób, asertywne radzenie sobie w sytuacjach niejasnych, asertywna obrona przed krytyką i atakiem
6. Skuteczne metody na rozwiązywanie konfliktu
 • Konflikty pomiędzy pracownikami – kiedy interweniować? Kiedy wkroczyć w konflikt? Kiedy się zaangażować? A kiedy zostawić?
 • Rozpoznawanie konfliktu w jego wczesnej fazie- Jak wcześnie wychwycić nadchodzący konflikt?
 • Nieoceniający styl komunikowania się
 • Ujawnianie intencji stojących za stanowiskiem
 • Różnice na poziomie przekonań – budowanie na różnicach
 • Minimalizowanie barier komunikacyjnych- precyzowanie oczekiwań i budowanie dla nich atmosfery zrozumienia
 • Rozważanie rozwiązań i zawieranie porozumienia
 • Konstruktywne kończenie konfliktu; rozwiązanie, uregulowanie, zawieszenie broni
7. Efektywne modele prowadzenia rozmowy z pracownikiem / współpracownikiem w konflikcie:
 • Metody na rozwiązanie konfliktów: obserwacja, doradzanie stronom sporu, Rola mediacji, negocjacji, facylitacji, arbitrażu
 • Dostosowanie stylów do sytuacji
 • Oddzielenie ludzi od problemów.
 • Koncentrowanie się na interesach, a nie na stanowiskach.
 • Szukanie wielu możliwych rozwiązań satysfakcjonujących obydwie strony.
 • Stosowanie obiektywnych kryteriów w rozmowach.
 • Jakie są warunki przekazywania konstruktywnej krytyki?
 • Techniki udzielania konstruktywnej krytyki
8. Indywidualny plan działania- tworzenie indywidualnej strategii

Mój osobisty plan działania: Co robić? Co przestanę robić?  Jaki będzie pierwszy krok? Od czego zacznę

METODY SZKOLENIOWE:

 • Praca w grupach
 • Burza mózgów i mind-mapping
 • Dyskusje
 • Kwestionariusze
 • Narzędzia coachingowe
 • Mini projekty
 • Gra szkoleniowa
 • Analiza fragmentów filmów video
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Studium przypadków

CO OTRZYMASZ:

 • materiały do pracy
 • podręcznik Mental Gym z odpowiednimi narzędziami
 • szkolenie poprowadzone przez eksperta i doświadczonego trenera
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • follow-up – 30 dni mentoringu

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • do uzgodnienia

Zapewniamy kompetentną obsługę. Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie.

Zorganizuj to szkolenie dla Twojego zespołu

Top