POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego mentalgym.pl.

Każda osoba może świadomie oraz swobodnie decydować o tym, czy chce przekazać swoje dane lub czy i w jakim zakresie skorzysta z serwisu. Administrator danych dokłada wszelkich starań by chronić zbierane dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119/1) – zwane „RODO”.

 

  1. Zakres polityki prywatności

Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Mental Gym –Siłowania Mentalna Katarzyna Ujek danych osobowych obecnych, byłych oraz potencjalnych Klientów oraz wszystkich odwiedzających i korzystających z usług strony mentalgym.pl. Uszczegółowieniem niniejszej polityki mogą być informacje przekazywane w momencie zbierania danych osobowych przy okazji poszczególnych usług, subskrypcji, formularzy kontaktowych, itp.

 

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest Mental Gym – Siłowania Mentalna Katarzyna Ujek z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zagony 5a/6, 54-614 Wrocław, Polska, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji O Działalności Gospodarczej – NIP 6922297435, REGON 020209351. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pod numerem telefonu: 660-446-583 lub e-mail: katarzyna.ujek@mentalgym.pl

 

  1. Przetwarzanie danych

Administrator przetwarza takie dane jak: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, nazwa i adres firmy, którą klient reprezentuje), adres IP. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika.

Podanie danych osobowych nie jest warunkiem przewidzianym w ustawie. Odmowa ich podania może uniemożliwić korzystanie z usług. Dane przetwarzane są w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów. Firma nie wykracza poza zakres danych, który jest określony w danym formularzu (newsletter, formularz kontaktowy, zamówienie, itp.).

 

  1. Zawieranie umów.

W przypadku, gdy podanie przez Użytkownika danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z  Mental Gym – Siłownia Mentalna Katarzyna Ujek podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy na usługi realizowane przez Mental Gym – Siłownia Mentalna Katarzyna

 

  1. Pliki cookies

W ramach korzystania z serwisu mentalgy.pl wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Stosowane przez administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

Cookies stałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies stałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze serwisu mentalgym.pl w pełnym zakresie nie będzie możliwe.

 

  1. Cele cookies

mentalgym.pl wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

Dostosowanie zawartości strony do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej,

Dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony mentalgym.pl, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,

 

Utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki której zapisywane są działania Użytkownika po ponownym wejściu na stronę.

Dane zawarte w cookies nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację osoby fizycznej. Pozwalają zidentyfikować jedynie urządzenie, z którego korzysta Użytkownik. Zakres zapisywania Cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Można w ten sposób również usunąć w całości dane zapisane w postaci cookies.

 

  1. Prawa Użytkownika.

Prawo dostępu do danych osobowych,

Prawo do żądania kopii przetwarzanych danych osobowych,

Prawo do sprostowania oraz usunięcia danych osobowych,

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

Prawo do żądania przekazania przetwarzanych danych osobowych,

Prawo do sprzeciwu,

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Prawo do skargi do organu nadzorczego.

 

  1. Usługi zewnętrzne / Odbiorcy danych

 

Firma korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą̨ być przekazywane dane osobowe. Poniżej lista tych podmiotów:

hostingodawca,

biuro księgowe,

podmiot ułatwiający prowadzenie oraz optymalizację serwisu pl.

 

  1. Postanowienia końcowe

Serwis zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać od dnia ich publikacji na stronie serwisu.

 

Top