INTELIGENCJA EMOCJONALNA

jak skutecznie zarządzać emocjami własnymi i innych osób w sytuacjach zawodowych

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie koncentruje się na racjonalnych metodach zarządzania emocjami własnymi i innych osób w sytuacjach zawodowych.

Na szkoleniu pokazujemy jak ważne jest zarządzanie emocjami oraz wzmacniamy umiejętność świadomego zarządzania własnymi stanami emocjonalnymi, co przekłada się na oddziaływanie na swoich kolegów oraz pracowników. Fundamentem umiejętnego zarządzania sobą i innymi są wysoce rozwinięte kompetencje emocjonalne. Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania uczuć własnych i uczuć innych osób, zdolności motywowania sie i kierowania emocjami, zarówno własnymi, jak i osób znaczących. Jest to zdolność do panowania nad emocjami i ich wykorzystywanie do osiągania celów.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Uświadomią sobie oddziaływanie własnych emocji na emocje swoich pracowników, klientów, kontrahentów
Zdobędą wiedzę z zakresu inteligencji emocjonalnej
Nabędą umiejętności rozróżniania i nazywania uczuć własnych i innych osób
Rozwiną zdolności rozumienia i przewidywania własnej reakcji w różnych sytuacjach
Przetrenują wykrywanie wzorców myślowych powodujących powstawanie negatywnych emocji
Przećwiczą korzystanie z empatii wobec innych osób
Zdobędą wiedzę jak zachować się w trakcie ulegania intensywnym emocjom, zwłaszcza negatywnym, by nie wpływały na pozostałe osoby

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie do inteligencji emocjonalnej - jakie mamy emocje w biznesie i życiu zawodowym
 • Wpływ Inteligencji Emocjonalnej na skuteczność w biznesie
 • Czym są emocje i jakie mamy w życiu zawodowym
 • Kompetencje Inteligencji Emocjonalnej – typologie wg Golemana, Mayer’a, Salovey’a
 • Autodiagnoza – kwestionariusz badający poziom Inteligencji Emocjonalnej i wytypowanie obszarów do rozwoju
 • Podstawy treningu – analiza sposobów rozwijania Inteligencji Emocjonalnej
2. ABCD emocji - samoświadomość emocjonalna
 • Mechanizm i skutki powstawania emocji
 • Emocje i motywacja – koncepcje Gilberta i Yerkesa-Dodsona
 • Świadomość emocjonalna – trening umiejętności zauważania i nazywania emocji
 • Praktyczny wpływ emocji na porozumiewanie się między osobami
 • Bilans afektywny – sens i potrzeba zauważania emocji przyjemnych
3. Zarządzanie emocjami – rozwijanie samokontroli emocjonalnej
 • Strategie reakcji na emocje
 • Mózg emocjonalny i mózg racjonalny – jeden mózg, dwa systemy
 • Model ABCD – zarządzanie emocjami przez pracę z myślami w oparciu o RTZ
 • Racjonalne i nieracjonalne postrzeganie rzeczywistości – jak błędy w myśleniu wpływają na emocje
 • Techniki szybkiej zmiany sposobu myślenia w trudnej sytuacji emocjonalnej
 • Nawyki emocjonalne i myślowe – rola nawyków w zarządzaniu emocjami
 • Baza sposobów wygaszania własnych emocji nieprzyjemnych oraz wzmacniania przyjemnych
4. Empatia – inteligencja emocjonalna w relacjach
 • Spojrzeć na sprawę z drugiej strony – ćwiczenie empatii, przyjmowania perspektywy i rozpoznawania potrzeb swoich i innych ludzi
 • Zrozumienie i ciekawość tego, co się dzieje z drugim człowiekiem, bez próby osądzania, diagnozowania czy krytykowania jego zachowań czy komunikatów
 • Umiejętności rozróżniania i nazywania emocji innych osób
 • Sztuka opanowania – jak nie rozmawiać pod wpływem emocji – umiejętność wzmacnianie dystansu i kontroli emocjonalnej w trudnych sytuacjach
 • Zarządzanie złością, irytacją, zniecierpliwieniem, niepewnością
 • Trening myślenia i postępowania w sposób redukujący ryzyko wchodzenia w konflikty i eskalacji emocji
 • Strategie wyzwalania emocji, które budują współpracę, cierpliwość i zaufanie
5. Dobra komunikacja w zespole – narzędzia i strategie skutecznej komunikacji w zróżnicowanym zespole
 • Styl komunikacji, który blokuje współpracę versus styl, który ją buduje („ język szakala” i” język żyrafy” wg Marshala Rosenberga)
 • Zauważone potrzeby i uczucia innych – jak je rozpoznać, usłyszeć i uszanować, by prowadzić do skutecznej współpracy i komunikacji
 • Wyrażanie uczuć i emocji poprzez branie za nie odpowiedzialności
 • Znaczenie udzielania informacji zwrotnej w komunikacji
 • 4 płaszczyzny słuchania – jak słuchać, żeby usłyszeć? Model komunikacyjny von Thuna i identyfikacja własnego sposobu odbierania informacji
 • Wpływ indywidualnej postawy, przekonań, uprzedzeń i stereotypów na komunikacji

METODY SZKOLENIOWE:

 • Praca w grupach
 • Burza mózgów i mind-mapping
 • Dyskusje
 • Kwestionariusze
 • Narzędzia coachingowe
 • Mini projekty
 • Gra szkoleniowa
 • Analiza fragmentów filmów video
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Studium przypadków

CO OTRZYMASZ:

podręcznik Mental Gym z odpowiednimi narzędziami

szkolenie poprowadzone przez eksperta i doświadczonego trenera

certyfikat ukończenia szkolenia

follow-up – 30 dni mentoringu

Zorganizuj to szkolenie dla Twojego zespołu

Top